Các khóa học tiếng H

 

Mục tiêu khóa học

Sơ cấp: Phát triển kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Khóa học xoay quanh chủ đề cuộc sống. Học sinh có thể hiểu và sử dụng các thành ngữ của các từ phổ biến. Học sinh đã hoàn thành khóa học cơ sở có thể có khả năng vượt qua Band A.

Trung cấp: Trau dồi kỹ năng giao tiếp xã hội và nơi làm việc, có thể đọc các câu dài, phân tích và hiểu ý nghĩa của bài viết và bài phát biểu, và có khả năng báo cáo độc lập và bày tỏ ý kiến. Học sinh đã hoàn thành khóa học trung cấp có thể có khả năng vượt qua bài kiểm tra Band B